V případě, že se nacházíte v zahraničí a potřebujete předložit veřejné listiny jako výpis z rejstříku trestů, vysvědčení nebo rodný list, musíte mít překlad do jazyka cílové země is potřebným osvědčením listiny. Můžete se setkat s tím, že uvedená země neuznává jen jediný způsob ověření listiny, protože existují 3 způsoby ověření a to: apostila, úřední překlad a superlegalizace.
Nejjednodušší způsob ověření listiny je soudní překlad jinými slovy úřední překlad. Ten se nejčastěji využívá v zemích jako: Maďarsko, Polsko, Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Rusko a Ukrajina.

Celý seznam států naleznete na webové stránce Nejvyššího soudu České republiky. SR má s těmito státy uzavřenou tzv. Dvoustrannou smlouvu, na jejímž základě jste osvobodit od ověřování veřejných listin. Jediné co potřebujete je soudní překlad – čili přeložený dokument s doložkou a s kulatým razítkem.
Apostilace je dalším ze způsobů ověřování listin na základě Haagské úmluvy. V tomto případě už nebude stačit soudní překlad, ale dokument se musí předložit na ministerstvo dvěma způsoby: pokud listinu vydal notář, soud nebo soudní orgán, listina se předkládá Ministerstvu spravedlnosti SR. V případě, že listinu vydal orgán státní správy, listina se předkládá na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Na Ministerstvo zahraničních věcí ČR se obrátíte s dokumenty jako jsou: doklad o studiu, matriční doklady, výpis z rejstříku trestů nebo zdravotní dokumenty. Státy, které vyžadují apostilace doložku naleznete na webové stránce Haagské konference. Patří sem hlavně státy jako Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Německo, Čínská lidová republika a další.
Třetím způsobem ověřování listin je tzv. superlegalizace – dvojité ověřování. To znamená, že nejdříve se ověřuje ve státě, kde je to nutné na příslušném ministerstvu a pak se ověřuje zastupitelským úřadem ve státě, kde má být listina použita. Tím se myslí ambasáda daného státu v České republice. Pokud se taková ambasáda v ČR nevyskytuje, tak se posílá do nejbližšího státu, kde je zastoupení daného státu.
Tímto způsobem – superlegalizáciou veřejných listin se ověřují listiny ve státech, které nejsou v seznamu Haagské úmluvy a Slovensko s nimi nemá uzavřenou dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Seznam těchto zemí je uveden na webové stránce Haagské konference pod záložkou ,, Non-members. Patří sem např. státy Bahamské ostrovy, Burundi, Kanada, Kosovo nebo Uzbekistán apod.