Na základě Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (dále jen úmluva), jehož je Slovenská republika také signatářem z čehož vyplývá, že veřejné listiny vydávané Slovenské orgány, potřebují na své použití před orgány cizího státu osvědčení, jedině v případě pokud pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. V případě pokud jsou veřejné listiny opatřeny předepsanými osvědčeními ať už na území Slovenskej republiky nebo v zahraničí mají důkazní moc.

Výše zmíněný Úmluva se vztahuje na veřejné listiny. Tyto listiny mohly být vyhotoveny na území jednoho ze signatářů dohody a mají předložit druhému signatáři dohody. Výhodou této úmluvy je, že pokud osoba potřebuje osvědčit veřejnou listinu, tyto listiny není třeba potvrzovat ve různých stupních před několika orgány. Na základě úmluvy stačí orgán, který má tuto pravomoc, opatří listinu zvláštním osvědčením, kterou nazývám Apostila.

Na základě úmluvy se může každý smluvní stát rozhodnout, kterému orgánu určí pravomoc na apostilace.

Slovenská republika si určí tyto orgány následovně:
• Osvědčení mají právo vykonávat Krajské soudy SR pro veřejné listiny vydané okresními soudy. notáři nebo soudními exekutory v územním obvodu krajského soudu pro listiny Osoby uvedené v první větě museli osvědčit správnost nebo osvědčily pravost podpisu.

Také překlady vyhotovené překladateli nebo posudky vyhotovené znalci

Ministerstvo spravedlnosti SR pro ostatní soudní listiny, které nebyly specifikovány výše výš
• Ministerstvo vnitra SR pro veřejné listiny vydané v jeho resortu s výjimkou listin, jejichž apostilace patří do působnosti obvodních úřadů
Ministerstvo školství SR pro veřejné listiny vydané v tomto resortu jako např. vysvědčení, diplomy
• Ministerstvo zdravotnictví SR pro veřejné listiny vydané vtomto resortu
• Ministerstvo obrany SR pro veřejné listiny vydané v tomto resortu
• Obvodní úřady pro

matriční doklady (kromě rozhodnutí o osobním stavu)

veřejné listiny vydané orgány samosprávy

• Ministerstvo zahraničních věcí SR pro všechny ostatní veřejné listiny vydané v SR (rejstřík trestů, doklady vydané Ministerstvem hospodářství SR, obchodními komorami, daňovými úřady, výpisy z katastru, certifikáty vydané státními úřady pro kontrolu léčiv apod.)

V případě pokud budete nucen použít svůj slovenský rodný list, výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku nebo kteroukoli jinou veřejnou listinu ve smluvním státě úmluvy, již není nutné, aby tato veřejná listina musela potvrzovat komplikovaně ve více etapách. V případě jestliže osoba potřebuje osvědčit veřejnou listinu prostřednictvím apostily, stačí když se obrátí na jeden z příslušných orgánů, které jsou výše uvedené. Pokud příslušný orgán osvědčí veřejnou listinu formou Apostily, musí se následně předložit krajně, která daný Haagský úmluvu podepsala.
. Určitě jste postřehli, že Slovensko nemá jediný apostilačný orgán a vše záleží od jednotlivého dokumentu.

V případě pokud si nebudete umět poradit na jaký orgán musíte podat veřejnou listinu aby Vám ji osvědčily apostily, tak se obraťte na profesionály jakou je společnost Apostilla s.r.o., kteří to za Vás vybaví bezprostředně a bezproblémově.


  • SLEVY

  • při větších počtech nás kontaktujte
  • Price: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • PŘEKLAD

  • 0,00 Kč