Osvědčení o uznání rovnoscennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v České republice vydává příslušný odbor školství, mládeže a sportu na základě ustanovení § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ..

Osvědčení o uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá příslušný odbor školství, mládeže a sportu v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Příslušný odbor školství, mládeže a sportu rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti, která v příloze obsahuje:

– Originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii přeloženou českým soudním tlumočníkem,
– Originál dokladu o obsahu a rozsahu absolvovaného vzdělání na zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřenou kopii přeloženou českým soudním tlumočníkem,
– Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000, – Kč,
– Doklad o místě pobytu v České republice (např. Kopie identifikační karty, nájemní smlouva),
– Plná moc pro účely zastupování žadatele (jde zejména o zastupování osob mladších 18 let, kdy plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého, nebo osoba, která se nechává zastupovat).

Podle smlouvy mezi vládou České republiky a Slovenské republiky se:
„Doklady o vzdělání podle čl. 3 až 7 této smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu.“

Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení – nostrifikace
Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, tak příslušný odbor školství, mládeže a sportu rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti, která v příloze obsahuje:
– legalizována originál vysvědčení vydaného v zahraničí nebo jeho úředně ověřená kopie přeložena českým soudním tlumočníkem,
– legalizována originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného na škole v zahraničí (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřená kopie přeložena českým soudním tlumočníkem,
– Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000, – Kč,
– Doklad o místě pobytu v ČR (např. Kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
– Plná moc pro zastupování žadatele.

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání:
V případě, že mezinárodní smlouvou není stanoveno jinak, tak pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, je třeba ověřit ministerstvem zahraničních věcí státu, ve kterém má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky. Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání není nutná v případě má-li stát, ve kterém bylo vysvědčení vydáno uzavřenou dohodu o právní pomoci s ČR.

Uznávání rovnocennosti zkouška:
V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole zčásti odlišuje nebo žadatel nepředložil úplné podklady, ze kterých je zřejmý obsah a rozsah vyučovaných předmětů, tak příslušný odbor školství, mládeže a sportu nařídí provedení uznávání rovnocennosti zkoušky, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

Oprávnění jednat ve věci má:
– Žadatel, tj osoba, která žádá o uznání rovnocennosti svého zahraničního vzdělání,
– zákonný nebo zmocněnec žadatele.

Žadatel svou žádost adresuje příslušnému odboru školství, mládeže a sportu. Lhůta pro její vyřízení je 30 dní, ve složitějších případech může být prodloužena na 60 dní.