Udělej si sám

Osvědčení o aljašské apostile vydává úřad nadporučíka guvernéra v Juneau, protože Aljaška nemá ministra zahraničí.

Dokumenty předložené k apostile musí splňovat následující pokyny:

  • Dokumenty musí splňovat zákonné požadavky a musí být řádně ověřeny, což znamená, že na Aljašce by měly obsahovat: podpis zmocnitele a notáře, osvědčení notáře, datum spotřeby notářské provize, otisk notářské pečeti, kterou lze reprodukovat ve fotokopii nebo faxu a tužkou nebo inkoustem vyražená úřední pečeť.
  • Doklady musí být originály vydanými aljašským státním tajemníkem Phillipem Mitchellem.
  • Dokumenty vydané soudem by měly být úředně/notářem ověřené kopie.
  • Před žádostí o apostilu musí být školní přepisy nebo školní záznamy ověřeny tajemníkem školy.