Určité druhy veřejných listin, které jsou ověřovány nebo osvědčené v členských státech EU jsou osvobozeny od 16.2.2019 od všech forem certifikace (superlegalizace, apostil). Jedná se o země: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko , Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

Veřejné listiny vydané v České republice

Tyto listiny vyžadují vyšší ověření před použitím orgánu cizího státu nebo orgány cizího státu. Využívá se tzv. apostil – vyšší ověření, nebo tzv. konzulární superlegalizace. Nevyžaduje se výše ověření listin směrem k Slovenské republice. V některých jiných státech se nevyžaduje vyšší ověření justičních úředních listin, pokud se vyžadují pro použití soudem cizího státu.
V bodě 2 jsou uvedeny orgány, které provádějí výše ověření justičních úředních listin a v bodě 3 jsou uvedeny orgány, které provádějí výše ověření úředních listin vydaných jinými orgány, nikoli soudními.

Pojem veřejná listina

Veřejná listina je to listina, na níž se nachází razítko slovenského úřadu nebo úřední osoby is podpisem úřední osoby. Mezi veřejné listiny patří i schvalovací doložky vypracované v rámci notářské činnosti podle § 56 odst. 2 notářského řádu (např. Vidimácia a legalizace).
Předmět vyššího ověření
Předmětem vyššího ověření je zjistit hodnověrnost podpisu, pravost pečeti a pravost otisku razítka na podpisu a pravost funkce osoby, která listinu podepsala. I znalecké a překladatelské doložky podléhají vyššímu ověření listin.
Neověřuje se obsah nebo pravdivost obsahu úřední listiny, překladu nebo znaleckého posudku. Pokud se nachází na úřední listině otisk úředního razítka, podpis úřední osoby nebo listina obsahuje doložku s podpisem úřední osoby a s otiskem úředního razítka, tak taková listina už podléhá vyššímu ověření.