Každý cizinec, který přijde do České Republiky a rozhodne se zde žít, podnikat, uzavřít manželství/pracovní poměr či koupit nemovitost, narazí na několik komplikací spojenými s místní byrokracií.

Jak postupovat v případě, že chci legalizovat veřejnou listinu vydanou v Hongkongu nebo Macau úřadům v České Republice?

Potřebujete-li předložit úřadům České republiky veřejnou listinu jako např. rodný list, oddací list apod. vydanou v Hongkongu anebo v Macau, musíte ji nejdříve opatřit vyšším ověřením, tzv. apostilou. Apostila má v různých zemích různou formu, v Hongkongu je to speciální velké razítko na zadní straně ověřovaného dokumentu. Touto doložkou, která se připojuje k oficiálním listinám na konec dokumentu, se prokazuje pravost podpisu, razítka a dokumentu.

Mezi signatářské země Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin řadíme i samosprávné části Čínské lidové republiky, konkrétně Hong Kong a Macau, díky tomu je možné zjednodušené ověřování, tj. opatření ověřované listiny doložkou, tzv. Apostilou. Odpadá tedy další ověřování listiny – tzv. superlegalizace (např. zastupitelským úřadem státu).

Co je Apostilace (tj. připojení ověřovací doložky, tzv. apostily)?

Apostilace se vztahuje k procesu ověřování oficiálních dokumentů pro mezinárodní použití. Jedná se o proces přidání speciálního razítka, tzv. „apostily“, které potvrzuje pravost/platnost razítka daného dokumentu v zahraničí. Apostilace se používá zejména pro veřejné listiny, jako jsou rodné listy, oddací listy, notářské zápisy, diplomové práce, úmrtní list, doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku a další oficiální dokumenty.

Je nutné si uvědomit, že apostila slouží jen k ověření pravosti podpisu, osoby, instituce nebo razítka/pečeti na dokumentu a není zárukou správnosti jeho obsahu.

Apostilu lze aplikovat pouze při styku mezi zeměmi, které jsou signatáři Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověření cizích veřejných listin z roku 1961. Haagská úmluva odstraňuje mezi smluvními státy požadavek na superlegalizaci a nahrazuje ji zvláštní doložkou známou jako apostila. Díky této doložce již není nutné ověřovat veřejné listiny prostřednictvím zastupitelského úřadu země, kde má být listina použita.

Apostila se vystavuje v zemi, ve které byl dokument vytvořen, a to zpravidla zvláštním apostilním orgánem. Například u nás, v České republice, toto ověření provádí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Kompetentní orgán vydávající Apostilu v Hongkongu: High Court na adrese:

Apostille Service Office, High Court Registry

LG 115, High Court Building

38 Queensway, Hong Kong

tel.: (852) 2825 4226

Pokud se rozhodnete legalizovat dokumenty sami, budete muset získat kolkovné známky pro každý podpis a poté osobně navštívit příslušný úřad. Poté budete muset zajistit soudní překlad celé dokumentace.

Pokud nechcete trávit čas těmito byrokratickými úkony, můžete se obrátit na náš zkušený tým profesionálů, který zajistí všechny administrativní úkoly za vás. Bez jakýchkoli problémů Vám zajistíme apostilu pro jakýkoli dokument, včetně osvědčeného překladu.