Pokud potřebujete v cizině použít veřejnou listinu, která byla vydána a ověřena v Hong Kongu nebo v Macau v řadě případů nutné, aby byla tato listina superlegalizovaná – to znamená, že musí být ověřena ve více etapách. Mezi signatářské země Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin řadíme i samosprávné části Čínské lidové republiky, konkrétně Hong Kong a Macau, díky tomu je možné tuto superlegalizace zastoupit speciálním osvědčením, tzv. apostilou.

Co je to vlastně Apostille?

Pokud mluvíme o Apostille (apostila, apostil) charakterizujeme ji jako jako doložku, pomocí potvrzující hodnověrnost veřejné listiny. Za Apostille považujeme všechny veřejné listiny s osobním obsahem mezi které řadíme rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list a různé další. Také mezi ně řadíme dokumenty s obchodním obsahem, nejčastěji je to doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku.
Podle výše uvedeného úmluvy si každázmluvná strana určí, který orgán je kompetentní vybavit veřejnou listinu apostilou. Hong Kong pověřil touto činností pouze legalizační úřad HighCourt registru, v jehož rámci má zřízenou sekci Apostille Service Office.

Na základě této komptencie může tento orgán apostilou ve všechny veřejné listiny nehledě na to o jakou veřejnou listinu jde, jak se to rozlišuje například na Slovensku nebo v České republice.

I přesto, že je apostilace veřejných listin oprávněna pouze jediná instituce, celý proces může být zdĺhavý.Vzhľadom na to, že celý proces apostilace vyřizuje jediná inštitútica může být tento proces zdlouhavý. Pokud se dostanete do takové situáciinechajte náš zkušený tým profesionálů, aby všechno vybavil za Vás. Bezprostředně a bezproblémově Vám zajistíme vybavení apostilu na kterýkoliv dokument včetně osvědčeného překladu do cizího jazyka jiného státu. Vše potřebné požadavky zajistíme tak, aby Vám výslednou listinu uznaly v cizím státě bez žádných pochybností.