Vystudovali jste ve své rodné zemi a nyní se v České republice chystáte dále studovat, či pracovat ve svém vystudovaném oboru? Nezbytností nejspíš bude projít si procesem nostrifikace Vašeho diplomu. Nostrifikace je oficiálním potvrzením toho, že Vaše vzděláni dosažené v zahraničí odpovídá tomu českému.

Kdy je nostrifikace nutná?

Pro cizince je nostrifikace diplomů požadována zejména v případě důvodných pochybností o dosaženém vzdělání. Kupříkladu je nutná v případě žádosti Zaměstnanecké či Modré karty

Nostrifikace

Máte zájem o Nostrifikace v České republice ? Kontaktujte nás !

Jaké diplomy je potřeba nostrifikovat?

Nostrifikace diplomu se týká, ověření diplomů o dosažení:

  • Středního a vyššího odborného vzdělání
  • Vysokoškolského vzdělání

Proces nostrifikace se také týká státem regulovaných profesí, jejíchž seznam se nachází na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nostrifikace středoškolského diplomu

K nostrifikaci tohto typu diplomu je nutné doložit vysvědčení a úplný výpis předmětů, které jste během svého studia absolvovali. V případě absence předmětu jenž je v České Republice v rámci povinné výuky, může Vám být nařízena nostrifikační zkouška, kterou je nutné složit, aby byl Váš diplom rovnocenný s českým. Příslušný úřad Vám vybere školu (obvykle v blízkosti Vašeho bydliště), kde se bude nostrifikační zkouška konat.

Spolu s vysvědčením předložíte také vyplněnou žádost o nostrifikaci  a doklad potvrzující adresu Vašeho pobytu.

Pokud se Vaše bydliště nachází v Praze, potřebné dokumenty je možné odevzdat na magistrátu hlavního města Prahy. Pokud ne, tak se ze žádostí lze obrátit na krajský úřad v okolí Vašeho bydliště. Proces nostrifikace trvá přibližně 30 dní.

Nostrifikace vysokoškolského diplomu?

Nejdříve je potřeba udělat notářem ověřené kopie diplomu a jeho dodatků. V dokumentu musí být uvedené Vámi studované předměty a počet hodin každého z nich. V případě, že počet hodin uvedený nemáte musíte se obrátit na archiv Vaší mateřské univerzity, kde Vám tento dokument zpětně vystaví. Dále je potřeba všechny tyto dokumenty nechat přeložit do češtiny a ověřit soudním překladatelem.

Pak si musíte vybrat českou univerzitu, která nejvíce odpovídá Vámi vystudovanému oboru. Vyplněnou žádost o nostrifikaci spolu s přiloženými kopiemi podáte osobně nebo poštou na Vámi vybrané univerzitě.

Kolik stojí nostrifikace vysokoškolského diplomu?

  1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.Kolik času zabere nostrifikace diplomu?

Žádost o nostrifikaci se vyřizuje obvykle ve lhůtě 60 dní. Proces nostrifikace zahrnuje, tyhle kroky.

Nejdříve se česká vysoká škola obrátí na Vaši mateřskou univerzitu a prověří, zdali jste tam skutečně studovali, poté následuje srovnání Vámi studovaných předmětů s českými předměty spolu s hodinovou dotací, jež jste splnili, a na závěr srovná Vámi získanou specializaci.

V případě maximální shody, je Váš diplom ihned nostrifikován a spolu s kladným rozhodnutím se vydá certifikát potvrzující, že Vaše vzdělání získané v zahraničí je shodné s tím českým. Takto Vám lze uznat titul bakaláře či magistra.

Neúspěšná nostrifikace

V případě že jste si špatně vybrali univerzitu, která Vám měla provést nostrifikaci diplomu, Vám daná vysoká škola nabídne možnost přeposlat Vaši žádost do jiné vyhovující univerzity prostřednictvím Ministerstva školství. Většina žadatelů je úspěšná a obdrží kladnou odpověď, pokud jste však nebyly úspěšní- nezoufejte, proti oficiálnímu rozhodnutí se můžete odvolat během 15 dnů na Ministerstvo školství České republiky.

Chcete-li mít jistotu, že je Vaše žádost o nostrifikaci vyplněná správně anebo si nechcete dělat starosti s vybavováním celého procesu, můžete se obrátit na společnost zabývající se její vyřizováním.

Máte zájem o Nostrifikace v České republice ? Kontaktujte nás !